Pragniemy poinformować, że z dniem 1 lutego 2021 r. nasza firma zmieniła swoją lokalizację.

Obecnie zapraszamy do: Ignatki 40/1, 16-001 Kleosin, tel. +48 85 663 11 45.

 20210105 TO MA mapa dojazdu IGNATKI 40 1

Obraz1

Przedsiębiorstwo Hurtownia TO-MA M. T. P. J. Perzyna s.c. realizuje projekt stanowiący element katalogu usług RPO WP, Oś priorytetowa I - Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Poddziałanie 1.4.1 – Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Typ projektu 1A – Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy).

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa Hurtownia TO-MA M. T. P. J. Perzyna s.c. poprzez skorzystanie z prorozwojowej usługi doradczej pn. „Strategia komunikacji marki”.  Planowanym efektem projektu, dzięki profesjonalnemu wsparciu eksperckiemu, jest uzyskanie przez firmę szans na zwiększenie sprzedaży, czego następstwem będzie: wzrost udziału w rynku, poprawa wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej i rozpoznawalności marki oraz własnych produktów i usług, a co za tym idzie - wzrost rentowności organizacji.

Wartość projektu: 61 500,00 PLN. Wkład Funduszy Europejskich: 42 500,00 PLN.

"Dotyczy projektu nr WND-RPPD.01.04.01-20-0114/19 "Zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa Hurtownia TO-MA M. T. P. J. Perzyna s.c. poprzez zakup prorozwojowej usługi doradczej" w ramach umowy nr UDA-RPPD.01.04.01-20-0114/19 zawartej dnia 25.02.2020".

 

2019 loga grey

 

<